O BAMBIFESTu

http://www.euroregion-silesia.cz/

Co je BAMBIFEST?

 • BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, které organizují volný čas dětí a mládeže.
 • BAMBIFEST navštěvuje po celé České republice desetitisíce návštěvníků, zejména dětí a jejich rodičů.
 • BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. 
 • Součástí BAMBIFESTu jsou návštěvy dalších aktivit pro děti, jako jsou muzea, rozhledny, sportoviště apod.
 • BAMBIFEST je jako dětská akce zásadně bez prodeje alkoholu a bez kouření.
 • Vstup na akci je zdarma.

BAMBIFEST v Ostravě pořádá Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

 • RADAMOK, z.s. je dobrovolná, nezisková, nevýdělečná organizace, která hájí oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí.
 • Hlavním posláním je zajišťovat členským organizacím zázemí pro jejich aktivity, napomáhat jim v jejich činnostech a poskytovat právní, ekonomický a metodický servis.
 • Se svými vlastními dobrovolníky organizuje řadu větších akcí, jako jsou Dny Země, taneční přehlídky nebo třeba BAMBIFEST.
 • Všichni pořadatelé pracují na akci formou dobrovolnictví. Všechny finanční prostředky, které se podaří získat, jsou použity na zajištění akce (ne mzdy).

Spolkům pracujícími s dětmi a mládeží nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti na stánku,
 • možnost vystoupení na pódiu,
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce,
 • možnost stravování během akce,
 • šanci představit se široké veřejnosti,
 • pitný režim v průběhu akce.

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech a dalších materiálech,
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce,
 • možnost prezentační akce na pódiu,
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, apod.

BAMBIFEST Ostrava 2019 je součástí projektu:

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

Projekt: „Lidé a kultura na CZ-PL pohraničí“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001609

Vedoucí partner: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice, Powiat Wodzislawski, Obec Šilheřovice

Dotace EFRR: 13 918 EUR

Cíl projektu je dvojího charakteru: první částí je propagování informací o činnosti sociálních organizací. Budou se propagovat organizace z regionů okresu Wodzisław, obce Krzyżanowice, a také obce Šilheřovice a Ostravy. Druhá část projektu je zaměřena na vytvoření prostoru a příležitosti pro rozšíření spolupráce s jinými organizacemi a sociálně aktivními občany, a do budoucna i společnostmi a veřejnými institucemi. Jedná se zejména o organizace, jež se nacházejí v sousedství partnerských obcí, a spolupráce s nimi je na příliš obecné úrovní nebo je málo rozvinutá.

Klíčové aktivity projektu:

č. / n. Klíčové aktivity / 
Kluczowe działania
Datum zahájení / 
Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / 
Data zakończenia:
Místo konání / Miejsce
0. Příprava projektu/Przygotowanie projektu 8. 1. 2018 5. 3. 2018  

1.

Řízení projektu/Zarządzanie projektem 1. 7. 2018 30. 6. 2019  
2. Příprava a realizace Přeshraničního festivalu kultury a nevládních organizací -okres Wodzisław/Przygotowanie oraz realizacja "Transgranicznego Festiwalu Organizacji Pozarządowych" 1. 7. 2018 30. 9. 2018 Wodzisław Śląski: „Festiwal Kultury i Organizacji Pozarządowych”, 1.9. od 13:00 do 18:00, Rynek Wodzisław Śląski
3. Festival sociálních organizací /Festiwal Organizacji Społecznych 1. 1. 2019 30. 6. 2019 Krzyzanowice: Festival „Ludzie i Kultura pogranicza! 18.5. od 13:00 do 18:00 - park u zámku v Chałupkách, ul. Bogumińska 30, Chałupki.
4. Realizace akce Festival příležitostí/Realizacja Festiwalu możliwości 1. 3. 2019 30. 6. 2019 Šilheřovice: „Festival příležitostí”: 15.6. 2019 od 16:00 – 21:00 – Baumšula – sportovně rekreační areál
5. Bambifest - příprava a realizace festivalu/Przygotowanie oraz realizacja "BAMBIFEST" 1. 2. 2019 30. 6. 2019 Ostrava: „Bambifest”, 17.-18.5. od pátku 9:00 do soboty 18:00 – Bělský les, Ostrava
6. Organizace setkání vyhodnocujícího projekt/Organizacja spotkania Podsumowującego projekt 1. 2. 2019 30. 6. 2019  
7. Propagační a informační činnost /Działania promocyjne i informacyjne. 1. 7. 2018 30. 6. 2019  

http://www.euroregion-silesia.cz/

 

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

E: bambifest@radamok.cz

T: +420 777 060 218

W: www.radamok.cz

Sdílejte s námi